പുതിയ കാലത്ത് സാഹോദര്യ രാഷ്ട്രീയത്തിനു പ്രസക്തിയേറുന്നു -ഷംസീർ ഇബ്രാഹിം

കോഴിക്കോട്: സംഘ പരിവാർ ഫാസിസ്റ്റുകൾ  രാജ്യത്ത് പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ  ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനും സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സാഹോദര്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നതായി ഫ്രറ്റേണിറ്റി…

Read more