ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് ‘സാഹോദര്യ ബിരിയാണി ചലഞ്ച്’

കല്‍പറ്റ: ‘ഉറപ്പാകണം വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കണം കവറേജ്’ എന്ന കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്‌മെന്റ് വയനാട് ജില്ലയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ‘സാഹോദര്യ ബിരിയാണി…

Read more