നിരുത്തരവാദ സമീപനങ്ങളുടെയും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മയുടെയും സർക്കാർ മോഡലാണ് കേരള ഓപൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ഉപരി പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ കോഴ്സുകളും കോളേജുകളും സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ നിരന്തരമായ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാതെയാണ്…

Read more