പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തോടുള്ള ഇടത് വഞ്ചനക്കെതിരെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചു

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തോടുള്ള ഇടത് വഞ്ചനക്കെതിരെ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ നജ്ദ റൈഹാൻ…

Read more