ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഉപരോധിച്ചു

തേഞ്ഞിപ്പലം: ഇടതു സിൻഡിക്കേറ്റ് അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ നടത്തുന്ന സംവരണ അട്ടിമറി അവസാനിപ്പിക്കുക,ബാക്ക് ലോക്ക് നികത്താതെയുള്ള നിയമന കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ…

Read more