‘പാഴാക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാം’: ഫോൺ, പുസ്തക വിതരണം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ: ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം ‘പാഴാക്കാതെ പഠിപ്പിക്കാം’ എന്ന പദ്ധതിയില്‍, ആക്രി ശേഖരണത്തിലൂടെ നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സമാഹരിച്ച…

Read more