സംവരണ അട്ടിമറി,ഭൂമി തിരിമറി: പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ പ്രതിരോധം തീർത്ത്‌ ഫ്രറ്റേണിറ്റി

പാലക്കാട്‌:പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലക്കാട്‌ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭൂമി നഗരസഭയുടെ സപ്റ്റേജ് പദ്ധക്കായി കൈമാറുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും…

Read more