വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയോടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ അവഗണനക്കെതിരെ കളക്ടറേറ്റ് മാര്‍ച്ച് നടത്തി.

കണ്ണൂര്‍: വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയോടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ അവഗണനക്കെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്‌മെന്റ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ…

Read more

കോഴിക്കോട് ജില്ലയോട് ഭരണകൂടം തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനത്തിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക്‌ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷൻ സമർപ്പണം.

കോഴിക്കോട്: ഭരണകൂടം വർഷങ്ങളായി ജില്ലയോട് തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക, SSLC വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപരിപഠന സൗകര്യം…

Read more